Gugenio zábava

 
 
 
Súťažné podmienky/spracovanie údajov

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

1. Usporiadateľ súťaže 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť RAK, spol. s.r.o., so sídlom kpt. Jaroša 24, 957 01, Bánovce nad Bebravou, IČO: 31437923, zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 1661/R (ďalej len „usporiadateľ“). 

2. Trvanie súťaže 

Súťaž „Súťaž o tenisky RAK!“ je časovo limitovaná a prebieha v dňoch od 16.3.2019 do 17.3.2020 vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže. 

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci/a svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 

4. Ceny 

Usporiadateľ súťaže odovzdá výhercovi/kyni nasledujúcu Cenu:

 • 1x detské tenisky RAK

(Ďalej len Cena)

Cena bude vyžrebovaná naraz zo všetkých súťažiacich po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné. 

5. Žrebovanie, vyhlásenie výhercov a informovanie výhercov/kýň a prevzatie výhry 

Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 18. 3. 2020 a bude prebiehať pod dohľadom 2 osôb určených Usporiadateľom. 

Výherca/kyňa bude o výhre informovaný/á reakciou pod súťažným komentárom.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané Ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci/e, ktorí/é nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru Cien. 

Výhercovi/kyni bude Cena odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne Usporiadateľ s Výhercom/kyňou  po jeho kontaktovaní prostredníctvom správy na Facebooku.

Ak výherca/kyňa do troch dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník/čka.

Náhradník/čka je vyžrebovaný/á ihneď po tom, čo Usporiadateľ zistil, že výherca/kyňa neprejavil/a súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, a to obdobným spôsobom ako pri prvom žrebovaní Víťaza/ky.

Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom/ej náhradníkovi/čke, výhru získava náhradník/čka vyžrebovaný/á v druhom poradí a postupne až náhradník/čka v dvadsiatom piatom poradí. 

6. Osobné údaje 

Účasťou v súťaži dáva každý/á súťažiaci/a súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, ktoré súťažiaci/a poskytol/a za účelom realizácie súťaže, jeho/jej účasti v súťaži.

Spracovanie údajov sa riadi Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov.

7. Záverečné ustanovenia 

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na webe www.gugenio.sk.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na Facebook stránke https://www.facebook.com/rakobuv.sk/. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca/kyňa nemá právny nárok na výmenu Ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci/a berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci/e svoj súhlas riadiť sa týmito podmienkami súťaže.

 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

 

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4. bod 7. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť RAK, spol. s.r.o., IČO: 31437923so sídlom kpt. Jaroša 24, 957 01, Bánovce nad Bebravou(ďalej len: "správca").
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  • adresa: kpt. Jaroša 24, 957 01, Bánovce nad Bebravou
  • email: info@rak-obuv.sk
  • telefón: +421 905 331 930
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe vášho zapojenia do súťaže „Súťaž o tenisky RAK! “ organizovanej prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „Súťaž“).
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 1. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je možnosť vyžrebovania víťaza a zaslania výhry víťazovi.
 3. Zo strany správcu prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR v súvislosti s použitím údajov na marketingové účely. S takýmto spracovaním poskytujete svoj výslovný súhlas.

 

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
 • po dobu nevyhnutnú k uskutočneniu súťaže, vyžrebovaniu výhercov, kontaktovaniu výhercov a odovzdaniu výhier, spravidla nie dlhšie ako tri mesiace po uskutočnení žrebovania výhercov.
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na dodaní výhry a komunikácií s výhercami
 • zaisťujúce chod Súťaže
 • zaisťujúce marketingové služby
 1. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I. týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

 

 

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním súťažného formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

 

 

 

 

 
 
Vyrobte si vlastnú papučku

postup

 

Šablónu v mierke 1:1 si stiahnite TU! :)

 
 
 
 

Komix - ako určiť správnu veľkosť obuvi

UPOZORNENIE: Čísla v tejto komixovej tabuľke sú iba ilustračné! Správne čísla nájdete zvlásť v tabuľkách pri každom výrobku!Komix

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia