Formulár odstúpenia od zmluvy v lehote do 14 dní

 
 
 
 

Formulár odstúpenia od zmluvy v lehote do 14 dní

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

 

Spotrebiteľ:

 

Meno a priezvisko, titul:...........................................................................................................................

Adresa bydliska:........................................................................................................................................

Telefón: .........            ....................................... Email: .....................................................................................

                       

Spotrebiteľ týmto odstupuje od zmluvy uzavretej s predávajúcim:

 

RAK spol. s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Trenčín, vl. č. 1661/R, oddiel Sro, sídlo: kpt. Jaroša 24, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SR, IČO: 31437923, DIČ: 2020416739, IČ DPH: SK2020416739. Štatutárny orgán (konatelia): Ing. Vojtech Račko, Ing. Alexandra Račková. (ďalej ako „predávajúci“)

 

Kontaktná adresa

Pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru:  RAK spol. s.r.o. kpt. Jaroša 24, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika

Pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy emailom: info@prezuvky.sk 

 

Číslo pokladničného dokladu / faktúry ........................................................................................................

Špecifikácia tovaru: ..................................................................................................................................

Dátum predaja: ......................................................................................................................................

 

Dôvod vrátenia tovaru (nepovinné):

 

         Tovar je nefunkčný        Tovar mi nevyhovuje           Našiel/našla som lacnejší              

 

         iný dôvod: ......................................................................................................................................

 

 

Kúpna cena vrátane nákladov na doručenie má byť vrátená:

 

     bezhotovostným prevodom na bankový účet: IBAN ..........................................................................

 

   

 

 

....................................................................

Dátum a podpis spotrebiteľa

 

Informácia o postupe pri uplatnení práva odstúpenia od zmluvy:  Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Finančné prostriedky budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená  poštovou poukážkou alebo prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že v zmysle zák. č. 102/2014 Z.z. §9 ods. 5: Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.  .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia