Reklamačný formulár

 
 
 
 

Reklamačný formulár

RAK spol. s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Trenčín, vl. č. 1661/R, oddiel Sro, sídlo: kpt. Jaroša 24, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SR, IČO: 31437923, DIČ: 2020416739, IČ DPH: SK2020416739. Štatutárny orgán (konatelia): Ing. Vojtech Račko, Ing. Alexandra Račková. (ďalej ako „predávajúci“)

 

Kontaktná adresa (korešpondenčná adresa): RAK spol. s. r.o. kpt. Jaroša 24, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika

Email: info@prezuvky.sk 

Tel.:  +421 905 331 930

_________________________________________________________________________________

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR (vypĺňa kupujúci)

 

Údaje o kupujúcom

Meno a priezvisko alebo názov spoločnosti

 

Telefón

 

E-mail

 

č. účtu v tvare IBAN

 

 

Údaje o reklamovanom výrobku

Výrobca (značka)

 

Typ výrobku (model)

 

Výrobné číslo (ak je prítomné)

 

Dátum predaja

 

Číslo faktúry / č. dokladu

 

Popis poruchy / závady

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMAČNÝ PROTOKOL (vypĺňa predávajúci)

 

Dátum prijatia reklamácie

 

Dátum vybavenia reklamácie

 

Riešenie reklamácie

Výmena tovaru

Vrátenie kúpnej ceny

Neuznaná reklamácia

Výmena tovaru za

 

 

Vrátenie kúpnej ceny tovaru na účet v tvare IBAN alebo poštovou poukážkou na adresu:

 

Dôvod neuznania reklamácie

 

Miesto a kontakt možného odborného posúdenia v prípade zamietnutia reklamácie uplatnenej po 12 mesiacoch

 

 

  • Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.

 

  • Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady. 

 

 

Dátum a podpis kupujúceho: ..................................................... 

      

Dátum a podpis predávajúceho: ................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia